Cum ne pregatim pentru intrarea copilului la gradinita?

Trimiterea copilului la gră­di­niță nu înseamnă nea­pă­rat sufe­rință, plâns și zbu­cium. Iată câte ceva din ce ar fi bine să știm ca părinți atunci când ne gân­dim să ne ducem copi­lul la grădiniță.

Ce trebuie sa stii inainte sa il trimiti la gradinita?

gradinita bucuresti

 • înțe­le­gem că oferta educațională a grădiniței răs­punde nevoii copi­lu­lui de edu­ca­ţie, de soci­a­li­zare, de comu­ni­tate, de acces la o lume extrafamilială;
 • ne infor­măm, explo­răm mediul gră­di­ni­ţe­lor pen­tru a face o opţiune în cunoş­tinţă de cauză;
 • des­co­pe­rim în copil un om capa­bil de a găsi solu­ţii inte­re­sante pen­tru acomodare;
 • încer­căm să ne facem cunos­cut mediul din gră­di­niță cu oame­nii și regu­lile sale;
 • depă­şim ten­ta­ţia de a „con­cura” cu gră­di­niţa şi cu educatoarea;
 • învă­țăm să nu ne mai fie teamă de ce ar putea să afle și învețe copi­lul nos­tru de la alți copii;
 • renu­nţăm la ideea că toată lumea tre­buie să-​​l tra­teze pe copi­lul nos­tru așa cum îl tra­tăm noi;
 • ne inte­grăm noi înșine în „comu­ni­ta­tea părin­ți­lor” din grădiniţă.
Articol nou:  Cum iti dai seama daca bebe creste sanatos

Cum trebuie sa il pregatesti pe cel mic pentru contactul cu gradinita?

 • E impor­tant să fim rela­xaţi, încre­ză­tori, bin­e­dis­puşi când vor­bim des­pre grădiniţă.
 • Nu ne vom exprima nemulţu­miri faţă de gră­di­niţă şi edu­ca­toare, nu ne gră­bim, nu ne agi­tăm, nu sun­tem suspicioşi.
 • Vom fi des­chiși, răb­dă­tori și inte­re­sați să ascul­tăm teme­rile și aștep­tă­rile copi­lu­lui în legă­tură cu grădinița din București pe care o veți alege in cele din urmă.
 • Vom ține seama de rit­mul și nevo­ile copi­lu­lui de adaptare.
 • Nu vom impune cerințe nepo­tri­vite vâr­stei și dezvol­tă­rii copilului.
 • Îi vom oferi copi­lu­lui oca­zii de a cunoaște mediul din gră­di­niță (dru­mul, clă­di­rea, edu­ca­toa­rea, sala, cur­tea, copiii, acti­vi­ta­tea), îna­inte de a-​​l lăsa acolo.
 • Vom aco­moda din timp copi­lul cu un pro­gram de viață (ore de masă, somn şi acti­vi­tate) simi­lar celui din grădiniță.
 • Nu vom supra­pune mai multe schim­bări în viața copi­lu­lui. Intra­rea la gră­di­niţă nu va coin­cide și cu alte schim­bări (schim­ba­rea casei, a per­soa­ne­lor de îngrijire).
 • Îi vom oferi copi­lu­lui un mediu onest, de încre­dere în care să nu fie min­țit, păcă­lit, amăgit.
 • Îi vom oferi copi­lu­lui oca­zii de întâl­nire cu alți copii cu care să dis­cute și să se joace de-​​a grădinița.
 • Îi vom acorda încre­dere că se poate des­curca sin­gur cu alți copii. Inter­ven­ția noas­tră nu va îngrădi mani­fes­ta­rea copi­lu­lui chiar dacă îi sun­tem mereu alături.
 • Îi vom asi­gura un mediu sigur în care copi­lul să se poată juca în voie, liber, fără direc­ții și limitări.
Articol nou:  Esti parinte de pitic cu personalitate? Gradinita privata Art & Play din Drumul Taberei este locul perfect pentru el!

carte gradinita bucuresti

 

Acestea sunt doar cateva recomandari din cartea “Grădinița mea favorită” scrisă de doamna doctor Speranța Farca, carte pe care o puteți cumpăra de aici.

Articol nou:  Motive pentru care să cumperi un pătuț de bebe ieftin